Pasta wodoczuła 60 gram

60,27     49,00  netto

996 w magazynie

Pasta wodoczuła 60 gram

Pasta wodoczuła to bardzo dobry i wiarygodny produkt, który pozwala nam sprawdzić, czy nasze paliwo zawiera domieszkę wody. Przeznaczona jest do wykrywania obecności wody w zbiornikach zawierających paliwa oraz inne pochodne ropy naftowej. Jest mieszaniną związków mineralnych i organicznych, nie zmienia swoich własności fizycznych jeśli jest przechowywana w oryginalnym pojemniku. Pasta jest odporna na niskie i wysokie temperatury w zakresie od -50° C do +50° C. Pastę należy przechowywać w miejscu niedostępnym, osłoniętym od działania wody i pary. Sprzedawana jest w pojemniku polietylenowym, szczelnie zamykanym i przystosowanym do długoterminowego przechowywania.

Podczas przechowywania pasta wypaca warstwę oleistą która zabezpiecza ją przed wilgotnością, przed użyciem należy ją wymieszać. Po wykonaniu pomiarów przyrządy i ręce należy dokładnie zmyć ciepłą wodą z mydłem. Z uwagi na fakt, iż pasta wodoczuła zawiera niewielkie domieszki związków szkodliwych, należy przy jej stosowaniu zachować ostrożność i unikać jej bezpośredniego kontaktu ze skórą. Wskazane jest stosowania środków ochrony BHP i p.poż., choćby w postaci rękawic. W przypadku zaistnienia kontaktu preparatu ze skórą, należy to miejsce dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem.

Pomiaru dokonuje się nanosząc cienką (około 1 mm, powinna mieć możliwie jednakową grubość) warstwę pasty na powierzchnię sondy (np. drewniany, płaski patyk – suchy i odtłuszczony). Następnie sondę zanurza się w zbiorniku i pozostawia zanurzoną w nim na czas około 5-10 sekund. Wskazane jest, aby końcówka naszej sondy dotykała samego dna zbiornika, ponieważ woda może się zebrać na dnie zbiornika, pod paliwem. W kontakcie z wodą pasta zmienia barwę z niebieskiej na bladoróżową. Sprawdzenia należy dokonywać w momencie gdy paliwo w zbiorniku nie jest wzburzone (po odstaniu). Oddzielenie się paliwa od wody następuje dopiero po jakimś czasie, wtedy możemy być pewni wyniku pomiaru.

Niesystematyczne usuwanie wody np. zalewanie deszczówką wlotu zbiorników czy cystern do przechowywania paliwa, może skutkować przedostawaniem się jej do wnętrza tych zbiorników. Podczas wlewania paliwa z cysterny do zbiorników stacji paliw następuje mechaniczne wymieszanie się takiej wody z paliwem. Obecność wody w olejach napędowych stwarza pożywkę dla rozwoju bakterii i pogorszenia ich jakości. Obecność w olejach opałowych może być przyczyną detonacyjnego spalania.

 

Oznaczenia literowe i znaki stosowane na opakowaniu.

Xn – Produkt szkodliwy.
H 302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H 312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

Określenia dotyczące postępowania z niebezpieczną substancją.

P 232 – Chronić przed wilgocią.
P 273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.